ledning

Ledningssystem

COWI Projektbyråns ledningssystem omfattar hela verksamheten och motsvarar kraven i ISO 9001:2015 och kraven i ISO 14001:2015. Vi genomför årliga revisioner för att garantera att systemet tillämpas på rätt sätt. Som kund hos oss har man alltid rätt att ta del av revisionsresultatet – vi ser det som självklart att våra kunder ska ha full transparens i sina projekt.

Ledningssystemet består av en rad styrande dokument, rutiner och mallar som lätt nås via ett par klick i programmenyn. Vi kan även anpassa våra rutiner till kundens eget ledningssystem. 

Med hjälp av regelbundna medarbetarundersökningar och kundenkäter bidrar våra medarbetare och kunder med sina synpunkter till kontinuerliga förbättringar av ledningssystemet. Detta säkerställer en god arbetsmiljö för vår personal samt hög kundnöjdhet, något som vi fått bekräftat i såväl kund- som medarbetarundersökningar.

Kvalitetspolicy

COWI Projektbyråns verksamhet ska präglas av begreppet god kvalitet där vi genom att vara lyhörda för kundens krav och förväntningar levererar de tjänster och den slutprodukt som kunden vill ha i rätt tid, till rätt kvalitet och till överenskommen kostnad.

För att uppfylla vår kvalitetspolicy innebär det att: 

 • vårt kvalitetssystem motsvarar kraven i ISO 9001:2015
 • vi genom erfarenhetsåterföring, utbildning och nytänkande ständigt förbättrar vårt arbetssätt
 • vi i allt vad vi gör är professionella, engagerade och målfokuserade
 • verksamheten styrs och följs upp genom årliga mål som bryts ner och omsätts i handlingsplaner
 • internrevisioner görs och att resultatet av dessa ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Miljöpolicy

COWI Projektbyråns ledord är långsiktighet, helhetssyn, affärsmässighet och engagemang. Vi ser hållbarhet och livscykeltänkande som en möjlighet för både oss och våra kunder. Med detta synsätt ser vi ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara lösningar i våra uppdrag och i vår egen verksamhet.

I vår verksamhet innebär detta att vi ska:

 • motivera våra medarbetare genom att satsa på kompetensutveckling och genom att vara uppdaterade om utvecklingen i branschen
 • ha fokus på miljöfrågor genom att välja rätt leverantörer och samarbetspartners
 • planera bemanningen i uppdragen så att vi minimerar våra resor
 • arbeta med systematisk erfarenhetsåterföring för att ständigt bli bättre.

I våra uppdrag innebär detta att vi ska:

 • i samråd med våra kunder sätta tydliga miljömål som går att följa upp och som leder till ett långsiktigt ansvarsfullt agerande
 • motivera våra kunder att välja miljöanpassade lösningar och att välja rätt samarbetspartners så att miljöbelastningen minimeras både i genomförandet och efter att projektet är avslutat
 • medverka till att miljöbelastningen minimeras för de framtida brukarna.

Arbetsmiljöpolicy

COWI Projektbyrån ska vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller och lockar nya kompetenta medarbetare. Genom ständiga förbättringar vill vi skapa en trygg, stimulerande, hälsosam och trivsam arbetsmiljö, och våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sina arbetsuppgifter.

För att uppfylla vår arbetsmiljöpolicy krävs att: 

 • arbetsklimatet är vänligt och respekterande
 • vi arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet
 • vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud
 • vi motverkar tillfälle till kränkande särbehandling och diskriminering
 • vi är uppmärksamma på alla former av drogmissbruk
 • våra arbetsplatser ska ha god kontorsstandard
 • vi genomför regelbundna utvecklingssamtal
 • arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i verksamheten genom aktivt samarbete mellan chefer och medarbetare samt genom ständiga förbättringar.