Tjänster

Installation

Installationskostnaderna står i regel för mer än 30 procent av den totala byggkostnaden. Om man även väger in den långsiktiga kostnaden för drift och förvaltning så inser man vikten av att man väljer rätt installationssystem som ska fungera ihop med övriga byggdelar. Livscykelperspektiv och hållbarhet är därför självklara värdeord i alla projekt.

COWI Projektbyråns installationsgrupp består av ett tiotal specialister inom el och VVS. Vi har även experter inom energiområdet – energisamordnare – som hjälper fastighetsägare att optimera energianvändningen i sina befintliga byggnader.

I tidiga skeden och under projekteringsarbetet medverkar våra installationsspecialister som sakkunniga. Det kan röra sig om strategifrågor, teknikval samt övergripande bedömningar om behov och ytor. Gruppen har lång erfarenhet av projektering, vilket är ett värdefullt stöd för projektledningen vid tekniskt komplicerade frågor. Allt ska vägas för att få bäst funktion till lägsta kostnad. Under genomförandeskedet medverkar installationssamordnaren, som säkerställer den tekniska kvaliteten på utförandet. Detta sker även i nära samarbete med våra miljöspecialister, inte minst för att samordna teknikvalen, så att avsedd miljöprestanda på byggnaden uppnås.

Våra kontor